# جهنم

رفیق

درویش را گفتند بهشت بهتر است یا رفیق؟  درویش خندید و گفت:بهشت بی رفیق جهنم است                                                                    
/ 0 نظر / 10 بازدید