صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر ولی از هر دو اینها دردناک تر این است:کهندانی باید صبر کنییا فراموش

/ 0 نظر / 2 بازدید