به شدت معتقدم سفر لازم نیست آدما رو باید تو صف نذری شناخت